UA|RU
Коммерческие подразделения
Производства

 

 

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР
(ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ)

про поставку товарів

 м. Київ

Цей Договір, в якому одна сторона ТОВ «Євротрубпласт»,  (надалі Постачальник), з одного боку, і будь-яка особа, яка прийняла (акцептувала) дану пропозицію (надалі – Покупець), з іншого боку, далі разом — Сторони, а кожний окремо – Сторона, уклали даний Договір (далі — Договір), адресований необмеженому колу осіб, який є офіційною публічною пропозицією Постачальника, укласти з будь-яким Покупцем Договір про поставку товарів. При замовленні та оплаті Послуг постачальника, покупці приймають умови цього Договору про нижченаведене.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Договір укладається шляхом надання повної й безумовної згоди (акцепту) Покупця на укладення Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами.

1.2. Договір має юридичну силу відповідно до ст.ст. 633, 641, 642 Цивільного кодексу України і є рівносильним Договору, підписаному Сторонами.

1.3. Покупець підтверджує факт ознайомлення та згоди з усіма умовами цього Договору в повному обсязі шляхом акцептування.

1.4. Будь-яка з наступних дій вважається акцептом цього договору публічної оферти:

- надсилання письмового (в т. ч в електронній формі засобами електронної пошти) замовлення на поставку товару, з зазначенням асортименту та кількості партії товару.

- письмове (в т. ч в електронній формі засобами електронної пошти) повідомлення уповноваженої особи Постачальника про прийняття умов цього Договору.

- підписання Покупцем (уповноваженою особою) відповідних видаткових накладних про приймання Товару;

1.5. Укладаючи цей Договір Покупець автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям положень цього Договору, цін на Товари та всіх додатків, які є невід’ємними частинами Договору.

1.6. Якщо Покупець не згодний з умовами Договору, він не має права укладати цей Договір, а також не вправі придбати Товар за цим Договором.

2. ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ

«Договір публічної оферти» - публічний договір, зразок якого розміщений на Веб-сайті  https://etp.com.ua/oferta2 .

«Акцепт» - надання Покупцем повної й безумовної згоди на укладення даного Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами.

«Товар» - Товар, який представлено у відповідних прайс-листах на сайті  Постачальника https://etp.com.ua/ua/pricelists .

«Покупець» - будь-яка дієздатна фізична, юридична особа, фізична особа-підприємець, що акцептувала даний Договір.

«Постачальник» - Товариство з обмеженою відповідальністю «Торгівельний дім «Євротрубпласт», що поставляє Товари та реквізити якого зазначено у розділі 12 даного Договору.

«Замовлення» - письмова заявка Покупця на поставку Товарів, що адресується (в т. ч в електронній формі засобами електронної пошти)  уповноваженій особі Постачальника.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1 Постачальник зобов’язується поставити, а Покупець зобов’язується прийняти і оплатити труби, комплектуючі та обладнання, а також супутні товари (надалі «Товар»), партіями в кількості, асортименті та за цінами, вкзаними на сайті  Постачальника.

3.2. Постачальник та Покупець підтверджують, що даний Договір не є фіктивним чи удаваним правочином або правочином, укладеним під впливом тиску чи обману.

3.3. Постачальник підтверджує, що має право на здійснення такої діяльності у відповідності з вимогами діючого законодавства України.

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПОСТАЧАЛЬНИКА

4.1. Постачальник зобов’язаний:

- виконувати умови даного Договору;

- поставити Покупцеві Товар належної якості;

- об’єктивно інформувати Покупця про асортимент та ціну на Товари на Веб-сайті https://etp.com.ua/ua/pricelists

4.2. Постачальник має право:

- в односторонньому порядку призупинити поставку Товарів за цим Договором у випадку порушення Покупцем умов цього Договору;

- інші права відповідно до чинного законодавства України та цього Договору.

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПОКУПЦЯ

5.1. Покупець зобов’язаний:

- своєчасно оплатити і отримати Замовлення на умовах цього Договору;

- ознайомитись з інформацією про Товари, яка розміщена на сайті Постачальника.

5.2. Покупець має право:

- вимагати від Постачальника поставки Товарів належної якості відповідно до умов цього Договору;

- інші права відповідно до чинного законодавства України та цього Договору.

6. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

6.1. Покупець направляє Постачальнику письмове замовлення, з зазначенням асортименту та кількості партії товару (в тому числі по електронній пошті, або за номером телефону, вказаним в розділі контактів Веб-сайту https://etp.com.ua/ua/filials або за номером телефону уповноваженої особи Постачальника) В замовленні також вказується кінцевий пункт доставки.

6.2. Строк обробки Постачальником Замовлення - до 5-ти (п’яти) робочих днів з моменту його отримання. В разі, якщо Замовлення відправлено у вихідний або святковий день, строк обробки Замовлення починається з першого після вихідного робочого дня.

6.2.1. Протягом 5-ти (п’яти) робочих днів з моменту отримання замовлення від Покупця Постачальник зобов’язаний повідомити про наявність або відсутність замовленого товару (по електронній пошті, або за номером телефону).

6.3 Поставка товару здійснюється протягом 7-и (семи ) календарних днів після оплати Товару Покупцем.

7. ЦІНА ДОГОВОРУ І ПОРЯДОК ОПЛАТИ

7.1. Ціна кожного окремого Товару визначається Постачальником та зазначається на відповідній сторінці Веб-сайтуhttps://etp.com.ua/ua/pricelists. Постачальник за попередньою домовленістю з Покупцем має право надати знижку на Товар.

Ціна Договору (вартість Замовлення) визначається шляхом додавання цін всіх обраних Покупцем Товарів.

7.2. Замовник оплачує Товари на підставі цього Договору у Національній валюті України – гривні.

7.3. Оплата Товару здійснюється шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Постачальника.

7.4. Моментом оплати Товару вважається час зарахування грошових коштів на поточний рахунок Постачальника.

7.5. Оплата за Товар здійснюється Покупцем протягом 3-х (трьох) банківських днів з моменту укладення Сторонами Договору та виставлення відповідного рахунку Постачальником.

8. ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ ТОВАРІВ. ПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧІ ТОВАРІВ

8.1. Приймання-передача товару здійснюється Сторонами в порядку, встановленому чинним законодавством.

8.2. Місцем приймання-передачі товару вважається місце передачі перевізнику чи безпосередньо Покупцю відповідно до визначених Сторонами базисних умов постачання.

8.3. Ризик випадкової загибелі або пошкодження товару переходить до Покупця з моменту передачі товару Покупцю (в тому числі перевізнику для доставки продукції Покупцю) або з моменту настання терміну вибірки Покупцем товару, якщо Сторонами була узгоджена вибірка товару Покупцем зі складу Продавця.

9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

9.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за цим Договором, сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

9.3. У випадку невиконання (прострочення) термінів оплати товару Постачальник має право вимагати від Покупця сплати пені в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми заборгованості за кожний день прострочення. Згідно п.6 ст.232 Господарського кодексу України. Сторони домовились, що нарахування вказаної штрафної санкції припиняється через три роки від дня, коли оплата мала бути здійснена.

9.3.1. У випадку відмови Покупця від поставки замовленого ним товару Постачальник має право стягнути з Покупця відшкодування збитків завданих такою відмовою, а також штраф в розмірі 15 % від вартості товару, від поставки якого відмовиться Покупець.

9.4. У випадку прострочення Покупцем термінів оплати поставленого йому товару, Постачальник, згідно ч.3. ст.692 та ч.5 ст.694 Цивільного кодексу України, має право стягнути з Покупця проценти за використання чужих коштів в розмірі 25 % річних за весь період прострочення оплати.

9.4.1. Відповідно до Податкового кодексу України (ПКУ), а саме п.201.10 ст.201, реєстрація податкових накладних (ПН)/розрахунку коригування (РК) у єдиному реєстрі податкових накладних (ЄРПН) повинна здійснюватися з урахуванням граничних строків, передбачених ПКУ, а саме:

- для ПН/РК, складених з 1 по 15 календарний день (включно) календарного місяця, - до останнього дня (включно) календарного місяця, в якому вони складені;

- для ПН/РК, складених з 16 по останній календарний день (включно) календарного місяця, - до 15 календарного дня (включно) календарного місяця, наступного за місяцем, в якому вони складені;

- для РК, складених Постачальником товарів/послуг до ПН, що складена на отримувача - платника податку, в яких передбачається зменшення суми компенсації вартості товарів/послуг їх Постачальнику, - протягом 15 календарних днів з дня отримання такого РК отримувачем (Покупцем).

У разі порушення строків реєстрації розрахунку коригування,  Постачальник має право стягнути з Покупця штраф у розмірі 20% від суми не зареєстрованого розрахунку коригування.  

9.5. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

9.6. Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства.

9.7. Постачальник не несе будь-яку відповідальність за не поставку або несвоєчасну поставку Товарів Покупцю за умови настання будь-яких обставин, які виникли не з вини Постачальника (а саме – настання обставин, які виникли з вини чи необережності Покупця та / або настання обставин, які виникли з вини чи необережності будь-якої третьої особи (будь-яких третіх осіб) та /або настання форс-мажорних обставин).

10. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

10.1 Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань, що передбачені даним Договором, якщо воно виникло внаслідок форс-мажорних обставин.

10.2 Під форс-мажорними обставинами у даному Договорі розуміються будь-які обставини, що виникли поза волею або всупереч волі чи бажанню Сторін і яких не можна передбачити чи уникнути, включаючи: військові дії, громадські заворушення, епідемії, блокаду, землетруси, повені, пожежі, а також рішення чи приписи органів державної влади та управління держави, резидентом якої є Покупець, або держави, резидентом якої є Постачальник, внаслідок яких на Сторони (або одну із Сторін) покладатимуться додаткові обов'язки чи встановлюватимуться додаткові обмеження і які роблять неможливим подальше повне або часткове виконання Договору, а також інші дії чи події, що існують поза волею Сторін.

10.3 Якщо форс-мажорні обставини триватимуть більше 3-х (трьох) місяців поспіль, то кожна із Сторін матиме право відмовитись від подальшого виконання зобов'язань за цим Договором і, в такому разі, жодна із Сторін не матиме права на відшкодування іншою Стороною можливих збитків.

11. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

11.1. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а рівно всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і виконання цього Договору відповідно до його умов.

11.2. Одностороння зміна умов укладеного Договору Покупцем чи відмова виконувати умови укладеного Договору Покупцем є неприпустимою, за винятків випадків, передбачених цим Договором. Жодна зі Сторін цього Договору не має права передавати свої права та обов’язки третім особам без згоди на це другої Сторони.

11.3 Інформація, що надається Покупцем є конфіденційною. Інформація про Покупця використовується виключно в цілях виконання умов Договору.

11.4. Власним акцептуванням Договору Покупець добровільно надає згоду на збір та обробку власних персональних даних з наступною метою: дані, що стають відомі, використовуватимуться в комерційних цілях, в тому числі отримання інформації про замовлення та обробки інформації про нього, надсилання телекомунікаційними засобами зв’язку (електронною поштою, мобільним зв’язком) рекламних та спеціальних пропозицій, інформації про акції або будь-якої іншої інформації про діяльність Постачальника

11.5. Постачальник не несе відповідальність за зміст і правдивість інформації, що надається Покупцем при оформленні Замовлення. Покупець несе відповідальність за достовірність вказаної при оформленні Замовлення інформації.

11.6. Сторони зобов’язуються зберігати конфіденційну інформацію, отриману в результаті виконання цього Договору, за винятком випадків, коли це письмово санкціоновано іншою Стороною або вимагається державними органами відповідно до чинного законодавства. За розголошення конфіденційної інформації винна Сторона несе відповідальність згідно з чинним законодавством.

11.9. Договір є публічним і безстроковим та діє до його припинення будь-якою зі Сторін у порядку, встановленому цим Договором або чинним законодавством, але у будь-якому випадку до моменту остаточного його виконання Сторонами. Цей Договір вважається погодженим Покупцем та укладеним за місцезнаходженням Виконавця з дати акцептування.

11.10. Виконавець самостійно у відповідності та на виконання вимог чинного законодавства України визначає умови даного Договору та додатків до нього, які є його невід’ємними частинами. Виконавець має право самостійно змінити та/або доповнити умови цього публічного Договору та додатків до нього, включаючи правила надання та отримання Послуг за даним Договором. При цьому Виконавець гарантує та підтверджує, що розміщена на Веб-сайті Виконавця поточна редакція тексту цього Договору та додатків до нього, включаючи правила надання та отримання Послуг, а також правила поставки Товарів за даним Договором, є дійсною.

11.11 Сторони домовилися про те, що при  виконанні умов Договору можуть здійснювати підписання документів, а саме Специфікацій, Актів здачі-приймання товару (надання робіт/послуг), рахунки-фактури, видаткових накладних в формі Електронних документів (далі – «Е-документи»), для підтвердження описаних в них господарських операцій з використанням програмних рішень «SIGNY» https://my.signy.online/ (пріоритетне програмне рішення), «FlyDoc», «M.E.Doc», «СОТА», «Fredo», «API.ПТАХ» та інші.

 

12. РЕКВІЗИТИ ПОСТАЧАЛЬНИКА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДА­ЛЬНІСТЮ «Євротрубпласт»

Місцезнаходження: Україна 02192, м. Київ, вул. Андрія Малишка, 3, кв.45.

Код ЄДРПОУ: 45030983

ІПН 450309826539

П/р UA763282090000026001000022455

в ПАТ Акціонерний банк «Південний».

 

 
Платник податку на прибуток на
загальних підставах

Мы на карте

 

Региональные офисы:

Киев, Львов, Днепр, Запорожье, Одесса, Ровно, Харьков, Винница, Полтава, Сумы

Смотреть подробнее